عملكرد واحد آموزش | پورتال شرکت آب و فاضلاب شیراز

عملكرد واحد آموزش

آخرین بروز رسانی: شنبه 21 فروردين 1400

گزارش عملکرد لیست برگزاری دوره های آموزشی سال 1399
ردیفعنوان دوره آموزشي برگزار شدهمدت دورهتعداد نفراتماه برگزاري دوره
1دوره آموزش آنلاين تربيت ارزياب 34000 منابع انساني162فروردين
2نحوه مواجهه با ويروس كرونا ويژه بهره برداران صنعت آب و فاضلاب647ارديبهشت
3ترنم وحي7 (ذکر گره گشا و راز و نياز عاشقانه)1215ارديبهشت
4ايمني و بهداشت محيط کار با تاکيد بر ويروس کرونا4235ارديبهشت
5انواع بيماري هاي واگير و راههاي پيشگيري با تاکيد بر ويروس کرونا6235ارديبهشت
6گندزدايي آب و فاضلاب242ارديبهشت
7آموزش غيرحضوري کتابخواني ويژه مشاغل حساس868ارديبهشت
8مديريت زمان در کسب و کار14506خرداد
9ارزشيابي عملكرد كاركنان88خرداد
10اخلاق حرفه اي در بازرسي631تير
11تحليل قوانين و مقررات مناقصات، ابهامات و چالش هاي آن84تير
12آشنايي با اصول تحليل نتايج آزمون هاي آب و فاضلاب1217تير
13کاربري سيستم مديريت جلسات811تير
14راز مديران برنده و کارکنان موفق- تعادل ميان کار و زندگي8656تير
15طراحي و ساماندهي مقايسات بين آزمايشگاهي817مرداد
16ضوابط ايمني و بهداشتي کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفيه خانه هاي فاضلاب- بازنگري اول1815مرداد
17آشنايي با قانون کار (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)63مرداد
18كار گروهي(تيم كاري)2018مرداد
19آشنايي با دبي سنج ها (فلومترها)2016مرداد
20اصول مديريت مصرف برق3020مرداد
21حل مساله و تصميم گيري (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)82شهريور
22شناخت قوانين و مقررات حقوقي قراردادها و پيمانها1812مرداد
23مديريت امور مشتركين در بخش آب3013مرداد
24مديريت راهبردي پدافند زيستي81مرداد
25شناخت و استفاده از تجهيزات فردي و انفرادي41مرداد
26HSE و کوئيد 1981مرداد
27گزارش نويسي در امور اداري1212مرداد
28اصول و مباني سازماندهي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)81مرداد
29رويکرد سازماني در مواجهه با تهديدات زيستي نوين و بيماريهاي نوظهور82مرداد
30آشنايي با طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع (ويژه مشاغل خدمات مشتركين)1235شهريور
31مديريت مهندسان مشاور1220شهريور
32سازمانهاي يادگيرنده و يادگيري سازماني148شهريور
33پيشگيري و مديريت تنش هاي اجتماعي618شهريور
34مديريت مشارکتي (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)82شهريور
35وب کنفرانس "فارنزيک- forensic" جرم شناسي303شهريور
36مديريت تجهيزات آزمايشگاه بر اساس استاندارد 17025817شهريور
37اصول بهداشت ساختماني1810شهريور
38مديريت و ارزيابي عملکرد (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)41شهريور
39مدل سرآمدي ” مديريت سبز "419شهريور
40ويدئو کنفرانس اصول و مقررات کاربردي قراردادها41شهريور
41ويدئو کنفرانس "نشست تخصصي مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق"21شهريور
42بهبود سستم ها وروشها (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)42شهريور
43وبينارهاي آموزشي حوزه بهره برداري با همکاري مرکز همکاري هاي خاورميانه اي ژاپن2023شهريور
44اخلاق حرفه اي (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)42شهريور
45انواع بيماري هاي واگير و راه هاي پيشگيري (با تاکيد بر ويروس کرونا)678شهريور
46راهنماي طراحي هيدروليکي تصفيه خانه هاي آب324شهريور
47آشنايي با  قانون تامين اجتماعي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)83آبان
48آشنايي با فرايندها و مميزي پرونده هاي مشترکين183مهر
49آموزش ميز خدمت الکترونيک جهت دفاتر پيشخوان خدمات دولت4154مهر
50بايدها و نبايدها در موج دوم  ويروس کرونا980مهر
51همايش روز بتن42مهر
52طراحي DMA و مديريت فشار306مهر
53اصول و مباني برنامه ريزي منابع انساني248مهر
54ارتباط خلاق و اثربخش- طرح توسعه شايستگي مديران41آبان
55آشنايي با زيرساخت هاي داده هاي مکاني(SDI) و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آب، آبفا و برق183مهر
56وبينار ترسيم رويه هاي نوين براي خدمات آب و فاضلاب در شرايط کرونا45مهر
57وبينار آموزشي (درساحل آرامش)- ويژه بانوان212مهر
58آشنايي با پرسشنامه EAST  انجمن مديريت سبز ايران214مهر
59علوم رفتاري و هنجارهاي جديددر مواجهه با ويروس کرونا1211مهر
60وبينار آموزشي (سلامت جسماني و خود مراقبتي زنان)- ويژه بانوان212مهر
61حفظ بهداشت روان خانواده در ايزولاسيون قرنطينه خانگي ويژه زوجين1261آبان
62آموزش مقدماتي GIS و کاربردهاي آن در حوزه امور مشترکين329آبان
63دوره آموزش عمومي مجازي پدافند غير عامل1222آبان
64اقتصاد خانواده موحد (طرح خاتون)436آبان
65مديريت بر مبناي هدف(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)42آبان
66کاربرد SDI و GIS در صنعت آب و برق163آبان
67طراحي شبكه توزيع آب486آبان
68آسيب شناسي خانواده( طرح خاتون)836آبان
69اصول مديريت و سرپرستي(طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)82آبان
70مباني طراحي،مديريت و بهره برداري از ايستگاههاي پمپاژ644آبان
71پيشگيري، کنترل و درمان اختلالات رفتاري فرزندان در شرايط کرونا1260آبان
72خبر نويسي در روابط عمومي347آبان
73نظارت و کنترل در مديريت- طرح توسعه شايستگي مديران81آبان
74حقوق خانواده( طرح خاتون)436آبان
75مديريت استراتژيک منابع انساني (طرح توان افزايي و ارتقاي مديريتي بانوان)81آبان
76روابط سالم زوجين(طرح خاتون)836آذر
77عكاسي خبري547آذر
78کنگره علوم و مهندسي آب و فاضلاب ايران2415آذر
79کارتيمي و مهارتهاي تيم سازي- طرح توسعه شايستگي مديران81آذر
80شهروندي سازماني- طرح توسعه شايستگي مديران41آذر
81مديريت پروژه هاي فناوري اطلاعات2410آذر
82تربيت فرزند(طرح خاتون)636آذر
83تصفيه بي هوازي فاضلاب 3011آذر
84رضوان 6 - فعالان اجرايي نماز221آذر
85مديريت بحران و اغتشاش185آذر
86رويکردهاي نوين در روابط عمومي247آذر
87طراحي گزارشات و فرم هاي سيستم رايورز (انبار، حقوق و دستمزد و رايورز)86آذر
88آشنايي با انواع تابلوهاي فشار ضعيف و اصول بهره برداري و طراحي آنها1819آذر
89ارتقاي سلامت از طريق ورزش823آذر
90شبکه اجتماعي، سواد رسانه اي و مسئوليت پذيري اجتماعي( طرح خاتون)836دي
91خلاقيت وحل مساله- طرح توسعه شايستگي مديران82دي
92وبينار نشت يابي در شبکه هاي آبرساني 87دي
93مديريت منابع انساني242دي
94مديريت تعارض منافع619دي
95مديريت استراتژيك در حراستها181دي
96استقرار نظام مديريت دانش در صنعت آب و برق از ديدگاه سازمان بهره وري آسيايي184دي
97حسابداري پروژه1618دي
98كدينگ اموال(طبقه بندي و كدگذاري اموال)345دي
99کارآفريني( طرح خاتون)636دي
100مديريت بحران188دي
101مديريت تضاد بين فردي- طرح توسعه شايستگي مديران42دي
102برنامه ريزي استراتژيك در روابط عمومي307دي
103نيازسنجي آموزشي فردي مبتني بر رويکردهاي نوين161دي
104تكنيك هاي تصميم گيري2427دي
105تعيين تعرفه هاي خدمات بخش آب 3023دي
106راهنماي نکات کليدي کاربري آي کن( اتوماسيون اداري)810دي
107تعهد سازماني و رضايت شغلي- طرح توسعه شايستگي مديران41دي
108بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري(طرح خاتون)636دي
109مدلهاي تصميم گيري در مديريت181دي
110مديريت و ارزيابي عملکرد- طرح توسعه شايستگي مديران41بهمن
111مديريت بر مبناي هدف- طرح توسعه شايستگي مديران42بهمن
112آموزش ميز خدمت الکترونيک کاربران دفاتر پيشخوان خدمات دولت- مرحله دوم3176بهمن
113مديريت سبز838اسفند
114آموزش نرم افزار تيمار1317بهمن
115روش هاي ارزيابي اثر بخشي آموزش121بهمن
116وبينار آموزشي مديريت ارتباط با مشترکين3017بهمن
117بنيان مديريت امنيت اطلاعات - بما8113بهمن
118جستجوي پيشرفته در پايگاه هاي اطلاعاتي21بهمن
119دومين کنفرانس مديريت جذب و استخدام161بهمن
120کاربردهاي تحليل حوادث در مديريت شبکه آب2223اسفند
121کروماتوگرافي گازي- مقدماتي3212اسفند
122اخلاق فردي ، اجتماعي و اداري209اسفند
123 نشست هم انديشيEHSS434اسفند
124حقوق شهروندي در نظام اداري829اسفند
125نيازسنجي آموزشي فردي مبتني بر تدوين برنامه توسعه فردي IDP161بهمن
126وبينار آموزشي مديريت مصرف آب و برق47اسفندگردآورنده: 
زهرا ایزدی نیا
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز, آموزش, عملکرد